ليد چيست ٢؟

اين برنامه رب اصل انرژي و محيط زيست استوار شده و عامل توازن بين عملکردهاي ضروري و موثر محيط است . تيم هاي پروژه شامل (صاحبان ، توسعه دهندگان ، معماران و پيمانکاران ) مي توانند با عنايت به اصول اين برنامه به عنوان ابزار قدرتمندي در جهت هدايت راهکارهاي اقتصادي و فيزيکي مديريت کرده و به اهداف پروژه هاي سبز کمک کنند. اين امر از يک سو به معماران يک استاندارد جهت فروش خدمات ساختماني به کارفرمايان مي دهد و از سوي ديگر به مالکان و کارفرمايان ، يک ايده اساسي در زمينه بهره وري محيطي و انرژيک ي مي دهد که ساختمان هايشان بدست خواهند آورد.

به طور خلاصه ليد يک سيستم درجه بندي براي ساختمان هاست . تحت روش ليد، ساختمان ها امتيازاتي را براي صرفه جويي در انرژي ، دسترسي آسان به وسايل نقليه عمومي ، جمع آوري آبهاي روان ، صرفه جويي در مصرف آب و…کسب مي کنند. هنگاميکه امتيازات جمع آوري شدند، ساختمان امت يازي را از ليد کسب مي کند که در اين صورت هر چه امتياز بالاتر باشد ساختمان پايدارتر و با محيط زيست سازگارتر است . بر حسب مجموع امتيازي که ساختمان کسب کرده است گواهي به آن اعطا مي گردد؛ که به ترتيب گواهي پلاتين ()، طلا، نقره و در آخر براي حداقل امتياز مجاز، گ واهي تصديق (Certified) اعطاء مي گردد. جزئيات اين گواهي ها در جدول شماره (١) آورده شده است .

LEED  چیست؟ کسب اين گواهي مستلزم رعايت معيارهايي در هفت حوزه اصلي عبارتند از:

١-پايداري سايت ٢-کارائ ي آب ٣-انرژي و اتمسفر ٤- مصالح و منابع ٥-کيفيت فضاي داخلي ٦-ماهيت خلاقيت در طراحي ٧- اولويت هاي منطقه اي پارامترهاي مد نظر براي اين حوزه ها، شاخصه ها و امتياز هر يک از شاخصه ها در جدول شماره ٢ ارائ ه گرديده است .