سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ایرج والیزاده – مدیر دفتر ایمنی
حاجی رضا تیموری – رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
علی یوسف زاده – کارشناس ارشد

چکیده:
امروزه پدافند غیرعامل و شرایط بحران ایمنی مردم و کارکنان و محیط زیست و صرفه جویی درهزینه ها بیش ازپیش موردتوجه بوده و درمجامع علمی فنی و بین المللی موردبحث و تبادل نظر قرارمیگیرد باتوجه به گسترش روزافزون شبکه برق و مصرف انرژی الکتریکی و درنتیجه افزایش تعدادترانسفورماتورهای نصب شده هزنیه های مرتبط با آن قابل تامل است ازسوی دیگر مسائل ایمنی پدافندغیرعامل مدیریت شرایط بحران و هزینه های غیرمستقیم نظیر قیمت زمین جهت احداث پست درمحلهای خاص پراهمیت شدها ست دراین مقاله به مقایسه فنی و عوامل موثردرپدافند غیرعامل و پیشگیری ازبروز حوادث درشرایط بحران ترانسفورماتورهای خشک رزینی و روغنی پرداخته شده است مسئله اتش زا بودن ترانسهای روغنی ا زدغدغه های دیرین مهندسین است بدین لحاظ روغنهای مصنوعی با اسم صنعتی روغن اسکارل که خاصیت ضداتش دارند مرسوم شد و برای مدتی درترانسهای توزیع مورداستفاده قرارگرفت که این بار مشکل جدیدی بوجود امد روغن مزبور به شدت سمی بوده و درطبیعت غیرقابل بازیافت و درنتیجه ویرانگر محیط زیست است لذا استفاده ازآن ممنوع شده و کارشناسان به فکر استفاده ازترانسهای خشک افتادند ترانسفورماتورهای موردمطالعه ازدیدگاه بهره برداری دارای مشخصات کلی مشابه بوده و میتوانند بدون تغییر سایر تجهیزات شبکه جایگزین یکدیگر شوند