سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کمال جانقربان – بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
مریم پایدار – بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق حاضر بررسی رفتارخزشی الیاژهای منیزیم می باشد کاربرد روزافزون الیاژهای منیزیم در صنایع مختلف ازجمله صنایع فضایی علت انتخاب این ماده می باشد همچنین باتوجه به ساختارکریستالی فلز فوق که Hcp می باشد با بررسی رفتارخزشی و مطالعه پارامترهای مختلف و مقایسه با رفتارخزشی فلزات fcc تشابه و تفاوت مکانیزم های خزشی ایندوسیستم را میتوان تعیین کرد به منظور بررسی رفتارخزشی الیاژهای منیزیم الیاژهای az31,AZ61 انتخاب شدند دماهای انتخابی ۲۰۰و۲۵۰و۳۰۰درجه سانتیگراد ۰/۵TM-0/6 TM و محدوده تنش از۷الی ۷۳ مگاپاسکال می باشد ازمایش خزش وهمچنین تنش انقطاعی انجام شده نرخ کرنش E ازازمایش خزش و زمان شکست Tr ازازمایش تنش انقطاعی اندازه گیری شدند انرژی محرکه خزش درتنشهای مختلف حدود ۲۷/۵ تا ۳۶/۵ کیلوکالری برمول محاسبه گردید که متوسط آن نزدیک به انرژی محرکه لازم برای نفوذ ۳۰کیلوکالری برمول می باشد مقدار n یا توان تنش که نشان دهنده مکانیزم خزش درمحدوده دما و تنش موردازمایش است دارای مقادیر حدود ۲الی ۳ می باشد با بررسی رفتارخزشی وپارامترهای اندازه گیری شده میتوان نتیجه گری کرد که مکانیزمهای خزشی الیاژهای منیزیم مورد ازمایش شبیه آلیاژ های ساده fcc مانند Al می باشد و خزش نفوذی مکانیزم غالب درمحدوده دما ۰/۵ tm-0/6 tm و تنشهای بکاررفته می باشد