سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن عباسی خزائی – گروه مهندسی متالوژی ومواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود نیلی – گروه مهندسی متالوژی ومواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – گروه مهندسی متالوژی ومواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر نیرو و دمای آستمپرینگ بررفتارسایش غلطشی چدن نشکن استمپر مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان میدهد که بهترین مقاومت به سایش غلطشی درنیروهای بالا دردمای استمپرینگ ۳۵۰درجه سانتیگراد و درنیروهای کم دردمای استمپرینگ ۳۱۵درجه سانتیگراد حاصل میگردد بررسی نتایج حاصله بیانگر احتمال وجود میدانهای تنششی دراطراف گرافیت هادرزیرسطح سایش است براساس این فرضیه تداخل میدانهای تنشی دراطراف گرافیت ها میتواند بطور موثری مسیر رشد ترک خستگی درفرایند سایش را کنترل نماید