سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آسیه خادم قائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه ف
جعفر بلوری بزاز – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کسری خواجوی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانش

چکیده:

کنترل پایداری سدها در دوران ساخت، اولین آبگیری و بهره برداری بسیار حائز اهمیت میباشد. استفاده از ابزاردقیق در سدهای خاکی به منظور رفتارنگاری آنها، نقش مهمی در کنترل پایداری سد دارد. تحقیق حاضر به رفتارنگاری سد تبارک واقع در شمال شرقی ایران میپردازد. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ابزاردقیق مورد استفاده در سد، تنشهای ایجاد شده با نتایج بدست آمده از تحلیل سد به روش اجزاء محدود، مقایسه شده اند. پس از تحلیل نتایج بدست امده از ابزاردقیق و نرم افزار این نتیجه حاصل شد که انطباق خوبی میان مقادیر وجود دارد که نشان دهنده پایداری سد در دوران اولین آبگیری میباشد.