مقاله رفتارهاي خطرناک رانندگي در رانندگان تاکسي شهر تهران: نگرش، رفتارهاي خودگزارشي و مشاهده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۶ منتشر شده است.
نام: رفتارهاي خطرناک رانندگي در رانندگان تاکسي شهر تهران: نگرش، رفتارهاي خودگزارشي و مشاهده اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي خطرناک رانندگي
مقاله نگرش
مقاله رفتار خودگزارشي
مقاله رفتار مشاهده اي
مقاله رانندگان تاکسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي مداخلات اثربخش براي اصلاح رفتارهاي خطرناک رانندگي در استفاده کنندگان از جاده ها و خيابان ها، به ويژه رانندگان وسايل نقليه بدون اطلاع از وضعيت نگرش و رفتارهاي آنها امکان پذير نيست. اين مطالعه مقطعي توصيفي ـ تحليلي در ارديبهشت سال ۱۳۸۷ و با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش و رفتارهاي خودگزارشي و چک ليست مشاهده رفتارهاي خطرناک رانندگي انجام شد. با انتخاب هدفمند دو منطقه ۴ و ۶ شهر تهران که بر اساس آمار پليس راهنمايي و رانندگي در سال قبل، بيشترين ميزان تصادفات رانندگي در بين خودروهاي سواري کرايه را به خود اختصاص داده بودند، داده هاي مربوط به رانندگان تاکسي خطي منتخب اين دو منطقه جمع آوري شد. تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه ها و چک ليست ها نشان داد که نگرش رانندگان در دو منطقه انتخاب شده وضعيت مطلوبي دارد و اکثر رانندگان تاکسي دو منطقه گزارش کردند که هميشه يا بيشتر اوقات، رفتارهاي خطرناک رانندگي را انجام نمي دهند.
نگرش مثبت نسبت به ترک رفتارهاي خطرناک، در رانندگان تاکسي تنها با سابقه رانندگي آنان رابطه معني دار داشت و بين رفتار خودگزارشي اين رانندگان و تحصيلات آنها نيز رابطه معني دار معکوس مشاهده شد. نوع رفتارهاي خطرناک رانندگي مشاهده شده رانندگان در زمان هاي مختلف روز متفاوت بود و سه رفتار خطرناک استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگي، رعايت نکردن فاصله مناسب با خودرو جلويي و رانندگي نکردن بين خطوط، شايع تر از ساير رفتارها مشاهده گرديد. اين مطالعه لزوم توجه به انتخاب گروه مخاطب اختصاصي براي برنامه هاي اصلاح رفتارهاي خطرناک رانندگي بر اساس سابقه رانندگي، تحصيلات و رفتار خطرناک رانندگي شايع را نشان مي دهد.