مقاله رفتارهاي ضد توليد از ديدگاه سرپرستان و مديران صنايع و سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رفتارهاي ضد توليد از ديدگاه سرپرستان و مديران صنايع و سازمان ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي ضدتوليد
مقاله ديدگاه مديران
مقاله رتبه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار سروره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ارزشهاي اخلاقي به عنوان نيرومندترين عوامل بازدارنده در مقابل رفتارهاي انحرافي در محيطهاي مختلف و به ويژه در محيطهاي كاري عمل مي كنند. به معناي ديگر با حاكميت دروني ارزشهاي اخلاقي،‌ انسانها به خود اجازه رفتارهاي انحرافي در محيط كار نظير رفتارهاي ضدتوليد را نمي دهند. بر همين مبنا پژوهش حاضر با هدف رتبه بندي رفتارهاي ضدتوليد از ديدگاه سرپرستان و مديران سازمانها و صنايع در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد.
روش كار: در راستاي دستيابي به هدف پژوهش، از بين مديران و سرپرستان برخي سازمانها و صنايع داخلي شهر اصفهان تعداد ۵۵ سرپرست و مدير به شيوه تصادفي براي پاسخگويي به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده يك پرسشنامه رتبه بندي سي گويه اي بوده كه براي اين پژوهش ساخت و آماده اجرا شده است. گويه هاي مطرح در اين پرسشنامه، شامل مجموعه رفتارهاي ضدتوليد بوده كه از بيشينه تحقيقات استخراج شده است. مديران و سرپرستان بايستي سي گويه را برحسب اهميت تاثير بازدارنده بر عملكرد و اهداف سازمان از رتبه يك تا سي رتبه بندي مي نمودند. داده هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون خي دو، جدول رتبه درصدي و تحليل خوشه اي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي حاصل، حاكي از آن بود كه مهمترين رفتارهاي ضدتوليد از نظر اولويت بندي براي اولويت يكم تا دهم بدين شرح هستند: (۱ افشاي اطلاعات محرمانه (مشترك با دزدي پولهاي متعلق به سازمان و همكاران)، (۲ انجام رفتارهاي شبه جنسي يا جنسي نسبت به همكاران (به ويژه جنس مخالف)، (۳ برداشتن اموال و داراييهاي سازمان، (۴ مصرف مواد مخدر در طول حضور در سازمان، (۵ خرابكاري در توليد محصولات و ارايه خدمات و كالاها، (۶ حاضرشدن در سر كار در حالت مستي ناشي از مصرف مشروبات الكلي، (۷ خريد و فروش مواد مخدر در سازمان، (۸ استفاده از مشروبات الكلي در حين كار، (۹ بي توجهي نسبت به اموال و داراييها، (۱۰ همراه داشتن مواد مخدر در زمان حضور در سازمان.
نتيجه گيري: شواهد حاصل از اين پژوهش، گوياي آن است كه مديران وسرپرستان سازمانها در درجه اول براي رفتارهاي معطوف به تخريب و دزدي اموال، انحراف در روابط و مسايل مربوط به مواد مخدر نسبت به ديگر رفتارهاي انحرافي اهميت بيشتري قائل هستند.