مقاله رفتارهاي مراقبت از خود در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاههاي ديابت شهر بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رفتارهاي مراقبت از خود در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاههاي ديابت شهر بابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماران
مقاله ديابت مليتوس
مقاله مراقبت از خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان اميري سيده رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي اصل فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: اشكوري نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديابت يكي از مشكلات عمده بهداشت عمومي در جهان معاصر است كه نيازمند مشاركت بيمار در فرآيند درمان مي باشد و فرد ديابتي نقش محوري در كنترل اين بيماري دارد. اين مطالعه به منظور بررسي رفتارهاي مراقبت از خود و عوامل مرتبط با آن در بيماران ديابتي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۲۰۱ نفر از بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاههاي ديابت شهر بابل كه به روش نمونه گيري آسان انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات بر مبناي پرسشنامه (Summary of diabetes  Self Care Activities) SDSCA كه از ۱۰۵- ۰ امتياز دارد در دو بخش مشخصات فردي (سن، جنس، قد، وزن، تحصيلات، شغل، وضعيت تاهل، …) و رفتارهاي مراقبت از خود (مصرف دارو، رژيم غذايي، ورزش، خود كنترلي قند خون، مراقبت از پا)، جمع آوري و مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: از افراد مورد مطالعه، ۱۶۶ نفر (%۸۲٫۶) زن و ۳۵ نفر (%۱۷٫۴) مرد بودند. ميانگين سن آنها ۵۰٫۶۱±۱۱٫۱۱ سال بود. ۱۵۱ نفر (%۷۵٫۱) از بيماران خانه دار و ۱۷۴ نفر (%۸۶٫۶) آنان متاهل بودند. ۸۳ نفر (%۴۱٫۳) از بيماران رژيم غذايي مناسب را اصلا رعايت نكرده و تنها ۴۷ نفر (%۲۳٫۴) آنان در همه ايام هفته رژيم غذايي مناسب را رعايت كردند. ۵۹ نفر (%۲۹٫۴) از بيماران طي هفته گذشته فعاليت فيزيكي (توصيه شده) نداشته، ۱۵۲ نفر (%۷۵٫۶) از بيماران قند خون خود را طبق برنامه پيشنهادي كنترل نكرده و ۶۶ نفر (%۳۲٫۸) از آنها فقط يكبار در هفته قند خون خود را كنترل كردند. افراد با تحصيلات بالاترمراقبت از پا (p=0.000) و فعاليت بدني ((p=0.02 بهتر داشته اند. افراديكه رفتارهاي مراقبت از خود بهتري داشتند نتايج قندخون ناشتا (p=0.000)و ميزان  (p=0.01) BMIآنها كمتر بوده است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه افراد بي سواد و كم سواد جامعه نيازمند توجه بيشتري مي باشند و بايد جهت ارتقا رفتارهاي مراقبت از خود، براي آنها برنامه هاي آموزشي مناسب در نظر گرفته شود.