سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نوراله حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

در این مقاله مدلهای سه بعدی اجزاء محدود از تیرهای بتنی با بتن خودمتراکم و معمولی ساخته شده و تحت آنالیز برشی قرار گرفته است. تحلیل غیرخطی اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار Ansys11 انجام گرفته و به منظور صحت و مقبولیت روشهای عددی، نتایج به دست آمده با داده های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. همچنین این نتایج با نرم افزار Rosponse2000 که برمبنای تئوری اصلاح شده میدان فشاری میباشد، نیز مقایسه شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از آنالیز عددی و آزمایشگاهی با مقادیر آیین نامه ای مقایسه شده و نشان دهنده سازگاری مناسب بین روشها می باشد.