سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود حسنلوراد – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
حسین صالح زاده – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله رفتار برشی ماسه سیمانه شده با تزریق یک دوغاب شیمیایی و اثر مقاومت پیوندهای حاصل از دوغاب بر روی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه های ماسه با تزریق دوغاب سیلیکات سدیم سیمانه شده و به کمک آزمایشهای سه محوری همسان تحکیم یافته- زهکشی شده بارگذاری گردیدند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد اثر مقاومت پیوند ها بر روی رفتار برشی نسبی بوده و تابع مقاومت نسبی پیوندها و تنش همه جانبه انجام آزمایش می باشد. وجود پیوندهای سیلیکات سدیم در حین برش مقدار انقباض را کم نموده و اتساع را افزایش می دهد. تا قبل از تسلیم پیوندها، رفتار حجمی انقباضی و بعد از آن اتساعی می باشد. وجود پیوندها باعث بهبود پارامترهای مقاومت برشی و مدول الاستیسیته و کاهش نشست پذیری می گردد که با افزایش مقاومت پیوند ها، میزان بهبود پارامترهای مذکور نیز بیشتر می شود.