مقاله رفتار بلورينگي فيلم هاي پلي (L-لاکتید) در مجاورت منيزيم هيدروکسيد و ديمر L-لاکتيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۳ منتشر شده است.
نام: رفتار بلورينگي فيلم هاي پلي (L-لاکتید) در مجاورت منيزيم هيدروکسيد و ديمر L-لاکتيد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي (L-لاکتيد)
مقاله بلورينگي
مقاله منيزيم هيدروکسيد
مقاله L-لاکتيد
مقاله شکل شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشاك آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: موبدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نكومنش حقيقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: راوري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، اثر منيزيم هيدروکسيد و ديمر L-لاکتيد به عنوان افزودني بر خواص گرمايي و شکل شناسي فيلم هاي پلي (-Lلاکتید)، PLLA، بررسي شده است. از اين رو، فيلم هاي PLLA خالص و حاوي ۱۰ درصد وزني-وزني افزودني به روش قالب گيري با تبخير حلال در حلال دي کلرومتان و دماي محيط تهيه شدند. هم چنين، به منظور مطالعه اثر تاريخچه گرمايي پليمر بر خواص آن، فيلم هاي تهيه شده در سه فرايند مختلف گرمايي قرار گرفتند. در فرايند الف، فيلم ها به مدت ۱h در دماي ۱۴۰°C نگه داري و سپس تا دماي محيط سرد شدند. در فرايند ب، فيلم ها ابتدا ذوب شده و سپس فرايند الف تکرار شد. در فرايند ج، فيلم ها ابتدا ذوب و سپس تا دماي صفر درجه سرد شدند پس از آن، فرايند الف تکرار شد. خواص بلورينگي و شکل شناسي فيلم ها به کمک گرماسنج پويشي تفاضلي و ميکروسکوپ نوري قطبيده مطالعه شد. نتايج نشان مي دهد، درصد بلورينگي و تشکيل گويچه در فيلم هاي PLLA تحت تاثير تاريخچه گرمايي و وجود افزودني قرار مي گيرد. دماي ذوب (Tm) فيلم هاي PLLA با انجام فرايند تنش زدايي گرمايي تغيير نمي کند. در حالي که تغييرات مشاهده شده در فيلم هاي PLLA پيش از تنش زدايي قابل ملاحظه است. هم چنين، در فرايند ب گويچه هاي درشت تر در نمونه ها ايجاد مي شود و در فرايند ج به دليل سرد کردن ناگهاني سرعت هسته زايي افزايش مي يابد و تعداد گويچه ها بيشتر مي شود.