سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – واحد بهره برداری پتروشیمی تبریز
جعفر صادق مقدس – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر اتیل بنزن به عنوان نماینده آلی فرار برگزیده شد و با ساخت یک نمونه آزمایشگاهی حوضچه هوادهی به روش حبابی در یک شرکت پتروشیمی، آزمایشات بررسی تاثیر غلظت اتیل بنزن بر حذف بیولوژیکی آن مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. برای نمونه گیری از روش استاندارد پیشنهادی آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) استفاده گردید. برای آنالیز نمونه ها نیز از روش کروماتوگرافی گازی (GC) استفاده گردید. آزمایشات در سه مرحله و با اندازه گیری مقدار اتیل بنزن حذف شده در هریک از سه روش انتقال به هوا، اکسیداسیون بیولوژیکی و جذب سطحی به لجن غیر فعال (Biomass) انجام گرفت. نتایج نشان می داد، مقدار اکسیداسیون بیولوژیکی حوضچه در صورت ثابت شرایط عملیاتی مانند دما، غلظت میکروارگانیزمها در حوضچه و نیز زمان اقامت میکروارگانیزمها، مستقل از غلظت ورودی است. به عبارت دیگر ظرفیت واکنش اکسیداسیون بیولوژیکی حوضچه ثابت و برابر ۱۹/۲۲ppm اندازه گیری شده است.