سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار دانشگاه شهید باهنر
حمیده قطبی راوندی – کارشناس متالورژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محی

چکیده:

عملیات مکانیکی – حرارتی در تولید محصولات برنجی می تواند منجر به ایجاد طیف وسیعی از خواص فیزیکی و مکانیکی گردد . چنانچه پارامترهای م ؤثر شناخته وکنترل شوند ، خواص مطلوب قابل حصول خواهـد شـد . در ایـن تحقیق تأثیر میزان کارسرد و دمای آنیلینگ بر رفتار تبلور مجدد ورق های برنجی از نوع ۶۵B تولیدی صنایع مـس شهید باهنرکرمان مورد بررسی قرارگرفته است . عملیات آنیلینگ به صورت ایزوترمال در دماهای مختلف بـرروی نمونــه هــایی بــا میــزان متفــاوت کارســرد انجــام گردیــد . درصــد تبلورمجــدد بــر حــسب زمــان بــا روش شــمارش نقطه ای (point counting) و با اسـتفاده از میکروسـکوپ نـوری انـدازه گیـری شـد . بـین مقـدار کارسـرد و دمـای آنیلینگ با میزان درصد تبلورمجدد رابطه ی سیستماتیکی مشاهده می شود که قابل مقایسه با نتـایج مـشابه در فـولاد است . تغییرات سختی نمونه های شده برحسب دما و میزان کارسرد با نتایج متالوگرافی کا آنیلً ملا هماهنگی نـشان می دهد به طوری که می توان از روش سختی سنجی برای برآورد تبلورمجدد و درنتیجه تعیین خـواص مکـانیکی و فیزیکی استفاده نمود .