سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان ساری صراف – تهران خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد
سیامک سراج زاده – تهران خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

هدف از ین پژوهش آن است که با تغییر شرایط تغییر فرم در تغییر شکل کرنش صفحه ای در شرایط متفاوت میزان کرنش و نرخ کرنش بتوان رفتار تبولر مجدد این ماده را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور با استفاده از آزمون فشار جانبی در شرایط مختلف تغییر فرم، سینتیک تبولر مجدد نیز تحت ارزیابی قرار می گیرد. برای تعیین میدان های سرعت و کرنش از نرم افزار ABAQUS استفاده شد تا بتوان به طور دقیق اثر مسیر کرنش بر مناطق مختلف نمونه های آزمایش شده را تعیین و مقایسه کرد. پس از انجام فرایندهای تغییر شکل، عملیات تبلور مجدد استاتیکی بر روی نمونه ها صورت گرفته و سپس آزمایش های سختی سنجی و بررسی های ریزساختاری انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایشات نشان دادند که چند محوری شدن تغییر فرم و ایجاد کار اضافی در ماده می تواند رفتار تبولر مجدد را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین سینتیک تبولر مجدد و توان آورامی با توجه به نوع تغییر فرم در منطقه مورد مطالعه، دانسیته نابجایی و شرایط جوانه زایی و رشد، تغییرات قابل توجهی را نشان میدهد به صورتی که برای منطقه مرکزی نمونه ها، این توان برای نرخ کرنش پایین برابر ۳/۵ و برای نرخ کرنش بالا برابر ۲/۵ به دست آمد.