سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، واحد محیط زیست امور HSE پتروشیمی تبریز
نفیسه پناهی – کارشناس محیط زیست واحد محیط زیست امور HSE پتروشیمی تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر اتی لبنزن به عنوان نماینده ترکیبات آلی فرار برگزیده شد و با ساخت یک نمونه آزمایشگاهی حوضچه هوادهی به روش حبابی در یک شرکت پتروشیم ی، آزمایشات بررسی تاثیر غلظت اتیل بنزن بر حذف بیولوژیکی آن مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. برای نمونه گیری از روش استاندارد پیشنهادی آژانس حفاظت از محیط زیست(EPA)استفاده گردید. برای آنالیز نمون هه ا نیز از روش کروماتوگرافی گازی (GC) استفاده گردید. آزمایشات در سهمرحله وبا اندازه گیری مقدار اتی لبنزن حذف شده در هر یک از سه روش انتقال به هوا، اکسیداسیون بیولوژیکی و جذب سطحی به لجن غیر فعال(Biomass) انجام گرفت. نتایج نشان م یداد، مقدار اکسیداسیون بیولوژیکی حوضچه در صورت ثابت بودن شرایط عملیاتی مانند دما، غلظت میکروارگانیزمها در حوضچه و نیز زمان اقامت میکروارگانیزمها، مستقل از غلظت ورودی است. به عبارت دیگر ظرفیت واکنش اکسیداسیون بیولوژیکی حوضچه ثابت و برابرppm 22/19اندازه گیری شده است.