سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز بیدختی – دانشجوی دکترا، مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – استادیار، مهندسی مواد
امیرحسین کوکبی – استادیار، مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق ریزساختار و مقاومت به ترک خوردگی هیدروژنی جوش زیرپودری فولاد API 5L-X70 مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات بر روی نواحی فلزپایه، منطقه متأثر از حرارت و فلزجوش (حاوی سه درصد متفاوت تیتانیم) انجام شد . نتایج نشان داد که ناحیه جدایش خط مرکزی نمونهها نسبت به ترک خوردگی HIC حساس بود؛ درحالیکه ناحیه متأثر از حرارت جوشها حساسیت چندانی از خود بروز نداد. با افزودن تیتانیم تشکیل فریت سوزنی در فلزجوش افزایش یافت و در این شرایط علیرغم افزایش سختی، فلزجوش نسبت به ترک خوردگی هیدروژنی مقاومت نشان داد. با افزایش بیشتر تیتانیم، فازهای سخت بینایت و ریزاجزای مارتنزیتی در ساختار پدیدار گشت و ترک های هیدروژنی از نوع SOHIC در فلزجوش مشاهده شد. بهترین ترکیب ریزساختار و مقاومت به HICدر نمونه حاوی ۰۸/۰% تیتانیوم به دست آمد.