سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن ریحانیان – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدمحسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار یا ECAE یک روش موثر جهت تولید مواد با دانه های بسیار ریز د رحد چند صدنانومتر می باشد دراین تحقیق ابتدا یک قالب ECAE با کانالهای عمود برهم و انحنای بیرونی تیز، طراحی و ساخته شد. الومینیم خالص تجارتی طی هشت مرحله پاس تحت فرایند ECAE قرارگرفت. سپس براساس نتایج حاصل از فرایند ECAE و ازمایش فشار رابطه کارسختی ماده تا کرنش معادل چهار، تعیین و تغییرات فاکتور ثابت اصطکاک درحین ازمایش فشار بررسی گردید نتایج حاصل از ازمایش سختی و فشار نشان دادند که فرایند ECAE باعث افزایش شدید سختی و تنش تسلیم ماده تقریبا تا سه برابر می گردد.