سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلیاژهای نیکل – مس معمولا در خنک کننده ها و مبدلهای حرارتی که سیال بکار رفته در آنها آب دریاست استفاده میشوند. در این مطالعه خوردگی و خوردگی تنشی این آلیاژها رادر آب دریای الوده شده به سولفور بررسی گردیده است. این مطالعه بر روی آلیاژهای ۹۰Cu-10Ni و ۷۰Cu-30Ni انجام شد تا مستعدی آنها نسبت به خوردگی تنشی در آب دریای طبیعی با و بدون سولفور در درجه حرارت متوسط تعیین گردد. آزمایشها در درجه حرارتهای ۲۵ تا ۷۰ درجه سانتی گراد تحت شرایط نرخ کرنش ثابت از ۱۰ به توان ۶ ضربدر ¼ به ثانیهانجام گردید.
رفتار این آلیاژ ها تحت شرایط مختلف با مقایسه نمودن نسبت تنش کششی نهایی، افزایش طول، و زمان شکست نمونه های ازمایش شده در محلول به آنهایی که در هوا آزمایش شده بودند بررسی گردید.