سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی داستانگو – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه سمنان.
علی حبیب اله زاده – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان.
علی گچ پزیان – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه سمنان.

چکیده:

در این مقاله اثر حضور پوشش آلومین یزه بر فولاد ۴۵CK بر رو ی مقاومت به خورد گی آن در م حیط ها ی مختلف و نیز بر رو ی مقاومت به اکسا یش آن در مقا یسه با ۳ نوع فولاد د یگر بررس ی شد . مقاومت بهخوردگی پوشش آلومینیزه، طی یک هفته ( ۱۶۸ ساعت )، به روش غوطه وری در محیط های آب دریا،آب نمک، محلول سود، محلول آبیH2S و محلول اسید سولفوریک در دمای ۴۰° در مقای سه با ا ی ن مقاومت در ۳ نوع فولاد CK45 ،ST37 و۳۱۶L زنگ نزن سنجیده شد . آزمون اکسیداسیون نیز در دمای ۸۰۰ و به مدت ۱۰۰ ساعت در مجاورت هوا، در مقا یسه با ا ین مقاومت در همان ۳ نوع فولاد انجام گردید . نتایج بیانگر این مطلب بود که پوشش های آلومینیوم، در مح یط های دری ایی، آب نمک دارای مقاوم تی مشابه با فولاد زنگ نزن بوده و مقاومت آن در برابر دو فولاد د یگر بهتر است . در مقابلپوشش آلو مینیزه دارا ی مقاومت کمتر ی در م حیط ها ی ق لی ایی و اس ید سولفور یک بوده و مقاومت آن حتی از فولادها ی کرب نی بدون پوشش هم کمتر است . مقاومت به اکسا یش پوشش آلو مینیزه در دما ی ۸۰۰° بلا استثنا برتر از سایر فولادهای مورد مطالعه در این تحقیق بود.