سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین فتحی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی پارساپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی پیرگزی – دانش آموخته کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سازگاری زیستی فلزات در بدن اساسا با خوردگی آن ها ارتبـاط دا رد . ارزیـابی آزمایـش گاهی رفتـار خـوردگی در شرایط شبیه سازی شده بدن می تواند پیش گویی مناسبی بـرای سـازگاری زیـستی آن هـا، هنگـام کـاربرد در بـدن موجود زنده، حاصل نماید . در پژوهش حاضر تلاش شد تا رفتار خوردگی فـولاد زنـگ نـزن ۳۱۶ ال بـا سـه نـوع پوشش فلزی تانتالیوم، نیوبیوم و تیتانیوم ارزیابی و با رفتار خوردگی زیر لایه بدون پوشـ ش مقایـسه گـردد . فـولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال به عنوان زیر لایه انتخاب گردید و سه نوع پوشش از فلزات؛ تانتالیوم، نیوبیوم و تیتانیوم با روش رسوب گذاری فیزیکی بخار بـ ر روی آن پوشـش داده شـد . از تکنیـک هـای پـراش پرتـوایکس و میکروسـکوپ الکترونی روبشی برای مشخصه یابی و ارزیابی پ وششها استفاده شد . رفتار خوردگی نمونههای بدون پوشـش و بـا هر یک از سه نوع پوشش فلزی مذکور با اجرای آزمون های الکتروشیمیایی پلاریزاسـیون پتانـسیودینامیکی در دو نوع محیط فیزیولوژی و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ارزیابی و مقایسه گردید . نتایج حاکی از ت أثیر مثبـت و قا بـل توجه هر یک از سه نوع پوشش فلزی بر کاهش چگالی جریان خوردگی زیر لایه فولادی و بهبود رفتار خوردگی آن بود . این ت أثیر قابل توجه، در هر دو نـوع محـیط فیزیولـوژیکی مـشاهده گردیـد و نـشانگر افـزایش سـازگاری زیستی فولاد زنگ نزن پوشش دار بود