سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رضا خادم – دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گرمسار، دامغان، گرمسار
محمدتقی قراچورلو – کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران
محمدعلی کلیوری – دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده:
تاریخ بشر سرشار از نبردهای خونین و دهشتناکی است که هزاران انسان بیگناه بهای آن را با خون خود پرداختهاند. این امر موجب شد تا دلسوزان جامعه بشری برای جلوگیری از گسترش و قلمرو دامنه جنگ، با هدف حمایت از حقوق اسرا و کاهش مصائب و آلام آنها، قواعد و مقررات بشردوستانه-ای را تدوین نمایند. جنگ، قتل و غارت، افزونطلبی قدرتهای بزرگ، ظلمپذیری کشورهای کوچک و ملتهای ضعیف، نادیده گرفتن حقوق ملتها،همه و همه از دیرباز، از آن زمان که تاریخ بشر آغاز شده پا به عرصهی زندگی انسان نهاد گویی جنگ همزاد جداییناپذیر آدمی است. با بروز جنگ، اولین مسئلهای که بعد از بیخانمانی هزاران انسان و بحرانهای عظیم اقتصادی بروز میکند، به اسارت گرفتهشدن تعدادی از افراد طرفین در ایندرگیریها میباشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو میشویم که در زندانهای دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی بهعنوان اسیرجنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانهی خویش برگردند. قوائد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی یکی ازجنبههای بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانهی بینالمللی است که عملاً نسبت به سایر مقررات مربوطه از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است. در این راستا در مقاله حاضر ضمن آشنایی با حقوق اسیران جنگی برپایهی حقوق بینالملل بشردوستانه به بررسی رفتار دولت آمریکا با اسیران جنگی پرداخته میشود