سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور شیروانی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی
محبوبه شهباز – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در حوزه پاسخ فرکانسی رفتار دینامیکی سیستمهای فرآیندی پارامتر گسترده دارای ویژگیهای بخصوصی است که نه تنها أنها را از سیستمهای پارامتر متمرکز ١ متمایز میسازد بلکه در بین انواع مدلهای ریاضی پارامتر گسترده نیز ویژگیهای دینامیکی یکسانی را در می ان أنها برقرار مینماید . سیستمهایی مانند مبدلهای لوله – پوسته ای،ستونهای جذب پر شده، رأکتورهای شیمیایی پر شده و نیز انواع استوانه های دوا ر, مانند خشک کنهای دوار و کوره های دوار و کلسیناتورهای دوار و کولرهای دوار، با داشتن این وجه مشترک که در أنها جریانهای همسو و یا غیر همسوی دو سیال نقش اساسی را در تعیین رفتار دینامیکی سیستم ایفا مینماید جزء سیستمهای پارامتر گسترده ای محسوب میشوند که معادلات دیفرانسیل پاره ای آنها از نوع هایپربولیک ٢ میباشد و در حوزه پاسخ فرکانسی ویژگیهای دینامیکی بخصوصی را بطور یکسان ارا ئه مینمایند. حتی سیستمهای فرآیندی دیگری نیز که از نوع ذره ای هستن د ٣, همانند کریستالیزورها و کلسیناتورهای بستر سیال نیز چنین رفتارهای دینامیکی را از خود بروز میدهن د. مدل دینامیکی تابع تبدیلی اینگونه سیستمهای پارامتر گسترده را میتوان بصورت حاصل جمع دو تابع تب دیل گوی ا ٤ نشان داد که حداقل یکی از آنها حاوی پارامتر تاخیر زمانی میباش د. در این گونه مدلها, در حوزه پاسخ فرکانسی پارامتر تاخیر زمانی اثرات پیچیده ای را بر روی رفتار دینامیکی مدل میگذارد که در این مقاله به بحث در باره آنها پرداخته شده است.