سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا سرخوش – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این مقاله بعد از ارز یابی عملکرد پ لهای کاب لی ترکه ا ی با آر ایش ه ای مختلف، ی ک نمونه از پل ترکه ا ی در حال ساخت انتخاب شده است و حالتهای مختلف آرایش کابلها )موازی، شعاعی، بادبزنی و نامتقارن ( در حالت چ ی دمان دوصفحه ای(Double Plane) مقایسه شده و با انجام یک سری تحلیل تاریخچه زمانی، رفتار هر مدل در هنگام زلزله ونیروهای ایجاد شده در المانها ی مختلف تع یین و با یکدیگر مق ایسه شده است . یک مدل سه بعدی از سازه با درنظر گرفتن کلیه شرایط تحلیل، این امکان را فراهم نمود تا تمامی ویژگیهای اصلی پل کابلی ترکه ای بهمراه شرایط مرزی و هندسی غیرخ طی در محاسبات آورده شود . مدل عرشه این پل که بر اساس مدل ویلسون و گراول معرفی شد، بر اساس نوع عرشه که بصورت دال مجوف بتنی با م قطع متغیر در جهت عرضی طراحی شده ، محاسبه و در مدل سه بعدی به کار برده شد . در این مقاله تلاش می شود با استفاده از نتا یج فوق، بهتر ین حالت آرایش کابل در سیستم چیدمان دو محوره برای حوزه های نزدیک و دور گسل فعال تشریح گردد.