سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – استادیار دانشگاه کردستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این مقاله نتایج آزمایش های انجام شده بر روی شش دیوار برشی بتنی مسلح با مقاومت زیاد تحت اثر تغییر شکل های رفت و برگشتی دوره ای استاتیکی ارائه می شوند. رفتار دیوارهای برشی بتنی غالبا به طور قابل توجهی توسط اثرات برشی تاثیر می پذیرد. که منجر به شکست برشی و تردد این دیوارها می گردد. طبیعت ترد بتن با مقاومت زیاد خود سبب مشکلات بیشتر در کسب رفتار شکل پذیر در دیوارهای برشی است. هدف از انجام آزمایش ها کسب بینش بیشتر در خصوص رفتار دیوارهای برشی تحت اثر بارگذاری دوره ای و همچنین فراهم نمودن داده های تجربی به منظور بررسی اعتبار مدل های مشخصه رفتار بتن در معرض شرایط بارگذاری دلخواه بود. پارامترهای آزمایشی در این مطالعه شامل نسبت فولاد عمودی، نسبت فولاد افقی و بار محوری بودند. نتایج تجربی نشان دادند که وجود بار محوری سبب شکست ترد دیوارها بدون توجه به نسبت فولاد گردید در حالیکه نمونهدیوار بدون بار محوری مقاومتی کمتر از رفتاری شکل پذیرتر در مقایسه با دیوار مشابه تحت اثر بار محوری بروز داد. همچنین افزایش نسبت فولاد طولی سبب افزایش ظرفیت باربری دیوارها گردید در صورتیکه افزایش نسبت فولاد عرضی تاثیر قابل توجهی بر مقاومت دیوارها نداشته بلکه بر نوع شکست تاثیرگذار بود.