سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبری – کارشناسارشد ‐ گروه مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
رضا محمودی – استاد ‐ گروه مهندسی متالورژی و مواد‐ دانشکده فنی‐ دانشگاه تهران
غلامحسین اکبری – استادیار ‐ مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی‐ کر
مهدیه جمشیدی جم – کارشناسارشد ‐ گروه مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده:

دراین تحقیق رفتار شد دانه برنج ۳۰-۷۰ حاوی اهن و الومینیم مطالعه شده است برنج ۳۰-۷۰ حاوی ۰/۳ درصد اهن و ۰/۸ درصد الومینیم بصورت اسلب با ضخامت ۲۰ میلی متر ریخته گری گریدد ضخامت اسلب ریخته شده با نورد گرم به سه میلیمتر و سپس توسط نورد سرد به ضخامت نهایی ۱/۸ میلیمتر رسانده شد نمونه های تهیه شده در حمام نمک مذاب بصورت ایزوترمال در محدوده دمایی ۹۰۰-۷۰۰ درجه سانتی گراد و زمانهای مختلف انیل شدند اندازه دانه بوسیله اندازه گیری مساحت دانه ها توسط انالیز تصویری تعیین گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، در دماهای بین ۷۰۰ تا ۸۵۰ درجه سانتیگراد ریزساختار حاوی دانه های بزرگو غیر معمول، درون زمینه ای از دانه های ریزتر بوده و همچنین توزیع اندازه دانه، به علت حضور دانه های بزرگ، به سمت راست گسترده که این وقوع رشد دانه غیرنرمال را نشان می دهند. همچنین بین زمان آنیل و اندازه دانه های غیرنرمال رابطه سیستماتیکی وجود ندارد. اما با افزایشدمای آنیل از میزان غیرنرمالی کاسته می شود بطوریکه در دمای۹۰۰درجه شکل توزیع لگ – نرمال بوده و با گذشت زمان تغییر نمی کند که این نشان دهنده وقوع رشد دانه نرمال در این دما است. وقوع رشد دانه غیرنرمال و تحول آن به رشد دانه نرمال در دماهای بالاتر می تواند به اثر ممانعتناخالصی روی حرکت مرزدانه ها نسبتداده شود.