سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا امامی آزادی – استادیار گروه مهندسی عمران – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
محمود سعدین – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تبریز
صمد دهقان – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
سیدآرش سهرابی – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:

برای بهبود کارایی و خدمت پذیری سازه برج ها و ساختمان هـای بلنـد در مقابـل نیروهـای جـانبی همچـون نیروهای زلزله و ب اد ، انواع سیستم های کنترل لرزه ای در آن ها مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت ،از جملـه ا یـ ن سیـستمها میراگر مایعی ) ) TLD یا ) ) Tuned Liquid Damper می باشد . خصوصیت جالب این سیستمها وجود برجستگی ها ی منظم برروی دیواره های درونی آنها می باشد که رفتار این محفظه ها را نسبت به سیستم های دیگر کاملاً متفاوت کرده است . به منظور شناخت بهتر رفتار سازه ای این محفظه های حاوی مایع ، آزما یشی طراحی گردید کـه در آن از یـک مدل سازه ای شبیه به سازه ساختمان بلند به همراه محفظه حاوی مایع در بالای آن و یک مدل سازه ای مشابه مـدل سـازه ای اول ، بدون محفظه حاوی مایع استفاده گردید .
در این مقاله تحلیل سیستم هر دو مدل سازه ای فوق الذکر تحت تحریک زلزله انجام گردید . آنالیز سیستم میراگر مایعی با در نظر گرفتن تعداد ۰ و ۱ و ۳ پره و همچن ین با در نظر گرفتن بر جستگ یهای جداره مخزن TLD انجام گرفت . نتـا یج این بررسیها نشان میدهد که وجود این پره ها حتی به مقدار حداقل یک عدد تاثیر بسزایی در میرائی سازه ها دارد .