سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا امامی آزادی – استادیار گروه مهندسی عمران-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
صمد دهقان – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
محمود سعدین – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تبریز
سیدآرش سهرابی – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند:

چکیده:

برای بهبود کارایی و خدمت پذیری سازه برج ها و ساختمان های بلند در مقابل نیروهای جانبی همچون نیروهای زلزله و باد ، انواع سیستم های کنترل لرزه ای در آن ها مورد استفاده قرار گرفته است ،از جمله ا ین سیستمها میراگر مایعی( TLD ) یا( Tuned Liquid Damper)می باشد. خصوصیت جالب این سیستمها وجود برجستگی ها ی منظم برروی دیواره های درونی آنها می باشد که رفتار این محفظه ها را نسبت به س یستم های دیگر کاملاً متفاوت کرده است . به منظور شناخت بهتر رفتار سازه ای این محفظه های حاوی مایع ، آزما یشی طراحی گردید که در آن از
یک مدل سازه ای شبیه به سازه ساختمان بلند به همراه محفظه حاوی مایع در بالای آن و یک مدل سازه ای مشابه مدل سازه ای اول ، بدون محفظه حاوی مایع استفاده گرد ید . در این مقاله تحل یل س یستم هر دو مدل سازه ای فوق الذکر تحت تحر یک زلزله انجام گرد ید.آنالیز س یستم م یراگر مایعی با در نظر گرفتن تعداد ۰و ۱و ۳ پره و همچن ین با در نظر گرفتن بر جستگیهای جداره مخزن TLDانجام گرفت. نتایج این بررسیها نشان می دهد که وجود ای ن پره هاحتی به مقدار حداقل یک عدد تاثیر بسزایی در میرائی سازه ها دارد