سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش عمران
محمدمهدی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس بخش عمران

چکیده:

در سازه های اداری سیستمهای لوله ای به علت انعطاف پذیری تیرهای پیرامونی در قالب ، تغییر شکلهای ناشی از برش ایجاد می شود که این پدیده تاخیر برشی نامیده می شود و سبب میگردد که کارایی سیستمهای لوله ای تا اندازه ای کاهش یابد در صورتیکه تاخیر برشی به حداقل برسد می توانانتظار داشت که ساختمان بلند لوله ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و رشهایی برای کاهش این پدیده ارائه شده است. یکی از این روشها استفاده از مهاربندها می باشد که بحث این مقاله بر روی آن متمرکز گشته است. برای این منظور تاثیر تعداد و محل قرارگیری مهاربندها بر روی موضوعاتی از قبیل تاخیر برش تغییر مکان جانبی و نیروهای دینامیکی وارد بر سازه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر این مطلب است که استفاده از مهاربندها به صورت زیگزاگ تاثیر بیشتری در جهتکاهش تاخیر برش خواهد داشت