سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افشین همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه یزد
کاظم برخورداری – استادیار گروه مهندسی عمران , دانشکده فنی دانشگاه یزد

چکیده:

رفتارسنجی سدها بعنوان یکی از اساسی ترین اقدامات در فرایند سدسازی، به روشهای مختلفی همچون ابزاربندی سد، مدلسازی عددی و روشهای تئوریکی امکانپذیر است . در این میان بکارگیری روش مدلسازی عددی بعنوان یک روش کم هزینه، سریع و دقیق، توأم با قرائتهای ابزاردقیق بعنوان نمادی از شرایط واقعی بسیار توجیه پذیر است . در این مقاله ضمن تشریح مدلسازی مقطع عرضی حداکثر سد شیرین دره در نرم افزار اجزای محدود پلکسیس، خروجی های نرم افزار با داده های مهندسی ابزاردقیق مقایسه گردیده و وضعیت عملکردی سد مورد ارزیابی قرار گرفته است . بررسی ها نشان می دهد که نرم افزار رفتار سد را بخوبی مدل نموده و نشست ها و ضرائب فشار حفره ای و قوس زدگی در انتهای ساخت در محدوده مجاز قرار می گیرند که ایمنی سد را در زمان مزبور تضمین می نماید . در این میان نشست های نابرابر مقطع، لزوم رفتارنگاری جدی سد را جهت پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی تأیید می نماید . همچنین با مشاهده عدم انطباق فشارهای منفذی در ترازهای میانی هسته، متوجه داده های غیرعادی از قرائت های ابزاردقیق می شویم که بررسی های بیشتر در حین ساخت و دوره بهره برداری را می طلبد