مقاله رفتار شهروندي سازماني، خشنودي شغلي و تعهد به مدرسه: آيا تفاوت معناداري ميان معلمان زن و مرد وجود دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۴ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: رفتار شهروندي سازماني، خشنودي شغلي و تعهد به مدرسه: آيا تفاوت معناداري ميان معلمان زن و مرد وجود دارد؟
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله خشنودي شغلي دروني
مقاله خشنودي شغلي بيروني
مقاله تعهد سازماني
مقاله تفاوت هاي جنسيتي
مقاله معلمان زن
مقاله معلمان مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زين آبادي حسن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي تفاوت هاي جنسيتي در خشنودي شغلي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در نمونه اي مرکب از ۲۰۰ معلم مرد، ۲۰۰ معلم زن و ۸۰ مدير مرد در مدارس ابتدايي پسرانه شهر تهران انجام شد. داده ها به وسيله پرسشنامه گردآوري و با روش هاي تحليل واريانس عاملي، همبستگي پيرسون،Z  فيشر، الگويابي معادلات ساختاري و رگرسيون چندگانه تحليل شد. نتايج نشان مي دهد که ميانگين معلمان زن در متغيرها به طور معناداري بيشتر از معلمان مرد است، اما همبستگي بين آن ها در معلمان مرد به طور معناداري بيشتر است. هم چنين  الگوي اصلاح شده اي مرکب از خشنودي شغلي دروني، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در معلمان مرد برازش بهتري با داده ها داشته است. گرچه ضرايب استاندارد آثار مستقيم و غير مستقيم در الگوي معلمان مرد بيشتر بود، اما تفاوت معناداري با معلمان زن نداشت. الگوي معلمان مرد واريانس بيشتري از رفتار شهروندي سازماني را تبيين کرد. نتايج با تاکيد بر علل تفاوت هاي جنسيتي بحث شده است.