مقاله رفتار شهروندي سازماني و آمادگي پذيرش تحول سازماني در صنعت بانكداري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۶۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: رفتار شهروندي سازماني و آمادگي پذيرش تحول سازماني در صنعت بانكداري ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله نوعدوستي
مقاله رادمردي
مقاله وجدان كاري
مقاله رفتار مدني
مقاله ادب و ملاحظه و آمادگي پذيرش تحول سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگريز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مرادي سيدموسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با آمادگي پذيرش تحول سازماني بود. جامعه آماري اين پژوهش ادارات مركزي بانك هاي تجارت، ملت، صادرات، اقتصاد نوين، رفاه كارگران، سرمايه و سينا بود كه شامل۳۹۸۰ كارمند و مدير بود. نمونه حاصله شامل ۳۵۰ نفر بود و آزمون هاي مورد استفاده در اين پژوهش جهت آزمون فرضيه هاي اصلي و فرعي عبارت بود از: آزمون همبستگي پيرسون و مدل معادلات ساختاري و تحليل مسير. يافته هاي پژوهش نشان داد كه رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معني داري با آمادگي پذيرش تحول سازماني دارد. همچنين سه بعد از ابعاد رفتار شهروندي سازماني شامل؛ ادب و ملاحظه، رفتار مدني و وجدان كاري رابطه مثبت و معني داري با آمادگي پذيرش تحول سازماني دارند، اما دو بعد نوع دوستي و رادمردي رابطه معني داري با آمادگي پذيرش تحول سازماني ندارند. در اين پژوهش رابطه تعديل گري فرهنگ و ساختار سازماني در رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با آمادگي پذيرش تحول سازماني، مورد تاييد گرفت. بدين گونه كه در يك فرهنگ تسهيل گر تغيير و هم چنين ساختار ارگانيك با رسميت، پيچيدگي و تمركز كم، رفتار شهروندي سازماني تاثير بيشتري را بر آمادگي پذيرش تحول سازماني دارد.