سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فتاحی – دانشجوی دکتری رفتار سازمانی دانشگاه تهران
امیر اعظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از متداولترین مفهوم سازی های صورت گرفته درباره رفتارهای فرانقشی رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد به دلیل توان زیاد این متغیر برای تاثیر گذاری براثربخشی سازمان در ۲۰ سال اخیر این متغیر بسیا رمورد تحقیق و توجه قرارگرفته شده است هدف نگارندگان این مقاله توصیف و تشریح مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می باشد بدین منظور ابتدا نحوه پیدایش این مفهوم درادبیات مدیریت و کسب وکار مورد بحث قرار میگیرد در ادامه این متغیر تعریف شده و ابعاد آن بیان میشود سپس عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط ک ار اعتماد، رهبری، حمایت سازمانی ادراک شده و پیامدهای آن موردب ررسی قرارمیگیرد نهایتا از مجموع مباحث ذکر شده مدلی سازده از روابط رفتار شهروندی سازمانی با دیگر متغیرها ارائه می شود با ذکر این نکته که این مدل یک مدل اولیه است و نیازمند تعدیلهایی می باشد که باید براساس تحقیقات و مطالعات اینده این اصلاحات لازم انجام پذیرد.