سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زینب اله توکلی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد جیرفت
منیره صالح نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

رفتارهای شهروندی سازمانی را شامل همکاری های داوطلبانه فراتر از انجام وظایف و تعهد روان شناختی نسبت به کارفرما می باشد. هدف این رفتارها کمک به افراد و یا سازمان بوده و لزوما نیازهای شغلی را در بر نمی گیرند و از سویی به خاطر جوایز و تنبیهات نیز انجام نمی شوند[۱].
مکنیلی و مگنیو(۱۹۹۴) رفتارهای شهروندی سازمانی را بر مبنای منافع حاصل به دو طبفه تقسیم می کنند. یک طبقه از این رفتارها، با هدف مکم کردن به افراد انجام می گیرند(همکاران و مدیر) و طبقه دیگر با هدف مکم کردن به سازمان انجام می گیرند[۱/۲].
تحقیات مختلف نشان داده است که رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی موثر بوده و نهایتا با عث افزایش بهره وری و موفقیت در عملکرد سازمانی می گردد و در سطح بالاتر باعث برآورده شدن نیازهای انسانی و ارتقا فرهنگ اجتماعی می گردد.
پژهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و میزان تعهد سازمانی صورت گرفته است. دراین راستا داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از پرسشنامه های سنجش رفتار شهروندی و تعهد سازمانی از جامعه اماری پژوهش(کارکنان سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری اصفهان) جمع آوری گردید. نتایج حاصل از پژهش وجود ارتباط بین ابعاد رفتار شهروندی و مؤلغه های تعهد سازمانی را تایید می نماید.