سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر امینی – گروه مواد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی خراسان
علیرضا میرحبیبی – دانشکده مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد حسینی – دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق اثر افزودن زیرکونیای منوکلینیک بر خواص مکانیکی بویژه شوک حرارتی آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری استحکام خمشی نمونه ها قبل و بعد از اعمال شوک حرارتی توسط روش رینگ (DlN 1230)، سختی و چقرمگی نیز با استفاده از نفوذ کننده ویکرز انجام شد و بررسی ها نشان داد که استحکام و سختی کاهش اما چقرمگی افزایش می یابد. پراش پرتو ایکس (XRD) وجود ذرات تتراگونال نیمه پایدار در ساختار و در نتیجه انجام همزمان مکانیزیمهای چقرمگی در اثر استحاله فازی و ریزترک را اثبات نمود.
محاسبه پارامتر ""R نشان داد که افزودن ۱۰ درصد حجمی زیرکونیای منوکلینیک بیشترین مقاومت را در برابر شوکهای حرارتی از خودنشان می دهد به طوری که فاکتور (R(AT از حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای آلومینای خالص به بیش از ۴۵۰ برای ترکیب m10z می رسد.