سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین معماریان – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
مهدی زارع – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

ت اکنون تعداد زیادی زمین لرزه در اثر فعالی تهای انسان رخ داده است که از آن جمله م یتوان به زمی نلرزه های القایی ناشی از نوسان آب مخازن سد های بزرگ، استخراج هیدروکربور از میادین نفت و گاز و تزریق سیال به درون مخازن ژئوترمال و هیدروکربوری اشاره نمود. تأخیر زمانی بین این قبیل فعالیت ها و وقوع زمین لرزه ها عمدتاً در اثر پخش فشار منفذی رخ می دهد. در این بررس یها ابتدا داد ههای مربوط به مقادیر ضریب پخش هیدرولیکی و تراوایی موجود در سنگ مخزن های متفاوت جمع آوری گشته که از آن جمله می توان به میادین هیدروکربوری خاورمیانه اشاره نمود، و با توجه به رفتار لرزه خیزی منطقه، عملکرد این پارامترها در مناطق مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آن گاه با توجه به نتایج حاصله، مدل ساده ای برای علت وقوع زمین لرزه های القایی در سنگ های پوسته ارائه گردیده است. با دانستن این مطلب که لرز هخیزی القایی تنها در مناطقی با تراوایی لرزه ای رخ می دهند و انجام رفتارسنجی دقیق ریززمین لرزه های ناشی از تولید و تزریق سیال در میادین، نه تنها می توان به ترسیم توزیع پراکندگی شکستگی ها در مخزن پرداخت، بلکه م یتوان به تخمینی از مقدار تراوایی در مخزن دست یافت که یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز مهندسی نفت می باشد.