سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

انیس پارساپور – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمود خلیلی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
موسی نقره ئیان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدعلی مکی زاده – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

مطالعه رفتار عناصر نادرخاکی (REE ) در نهشته های منطقه رنگان واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب اردستان نشان می دهد که این نهشته ها متحمل سه نوع دگر سانی هیدروترمال شده است. بعلاوه در زون های مختلف آلتراسیون، این عناصر رفتار بسیار متفاوتی از خود نشان می دهند بطوریکه:
۱- در آلتراسیون سیلیسی همه عناصر نادر خاکی به یک اندازه دچار کاهش شدید می شوند.
۲- در آلتراسیون آرژیلیک حد واسط الگوی عناصر نادر خاکی تقربا مشابه با سنگهای والد هوانزده است.
۳- در آلتراسیون آرژیلیک پیشرفته عناصر نادر خاکیسبک غیر متحرکهستند یا غنی شدگی
نشان می دهند. در حالیکه عناصر نادرخاکی سنگین دچار دچار کاهش شده است.
این الگوها نشان می دهد که رفتار این عناصر در جریان آلتراسیون هیدروترمالتوسط PH ، پتانسیل ترکیب شدن یونها در طی جریان با کمپلکس هاییچون ؟؟؟ و حضور کانیهای ثانویه ای که قادرند میزبان عناصر نادر خاکی باشند. کنترل می شود.
بر پایه این مشاهدات شرایط اسیدی (PH<2) و ترجیحا حضور کمپلکس های چون یون کلر و SO4 درانتقال و حرکت این عناصر نقش اساسی ایفا می نماید.