مقاله رفتار غيرخطي المان اتصالي بنايي در برش و اعتبارسنجي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: رفتار غيرخطي المان اتصالي بنايي در برش و اعتبارسنجي آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنايي
مقاله المان اتصالي
مقاله برش
مقاله مدل ناهمگن
مقاله مدل همگن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي دلارستاقي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني محمدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تسنيمي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش اول اين مقاله به توسعه مدل غيرخطي المان اتصالي بنايي در برش اختصاص دارد که براي بار يکنواي درون صفحه اي، در مدل ناهمگن ساده سازي شده تنظيم شده است. بدين ترتيب که با اتکا بر پايه تحليلي مدل چگالي اتصالي (مخصوص انتقال برش از سطوح ترک خورده بتني)، ضرايب اصلاحي معرفي و در برنامه اي غيرخطي پياده سازي مي شود. مدل رفتاري المان اتصالي بر پايه يک منحني تنش-جابه جايي برشي به دست آمده از ريزآزمايش برشي اصلاح مي شود و سپس اين فرايند در مقايسه با ضرايب مور-کولمب متناظر با تنش بيشينه و پسماند نتايج ريزآزمايش برشي، اعتبارسنجي مي شود. در بخش انتهايي نتايج آزمايشگاهي ديواري برشي با سه رويکرد شبيه سازي مي شود. رويکرد اول، مدلي با رفتار همگن و همسانگرد و غيرخطي قبل از ترک خوردن است که در آن پس از ترک خوردگي، از روش ترک پخشي ثابت استفاده مي شود. رويکرد دوم، مشابه رويکرد اول است با اين تفاوت که در چند لايه فرضي، المان اتصالي تعبيه مي شود و در رويکرد سوم، ملات بستر و درز قائم در سراسر ديوار با المان اتصالي مدلسازي مي شود (مدل ناهمگن ساده شده). مدلهاي رفتاري المان اتصالي در رويکرد دوم و سوم به روش پيش گفته اصلاح شده و پارامترهاي المان همگن در هر سه رويکرد با اتکا بر نتايج آزمايشگاهي بر روي صفحه هاي بنايي به دست مي آيد. دقت مدل رفتاري المان اتصالي و رويکردهاي تحليلي ياد شده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.