سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی نظر – استادیار – عضو هیأت علمی، دانشگاه اصفهان – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیم

چکیده:

در این مقاله پدیده رسوب واکس در سیالا ت گازهای میعانی به صورت مدلی ترمودینامیکی مورد مطالعه قرار می گیرد . نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که فاز واکس رسوب شده به صورت پدیده برگشتی مشابه رفتار گازهای میعانی رفتار می نماید. با کاهش فشار در یک دمای ثابت مقدار رسوب واکس در ابتدا افزایش یافته سپس کاهش م ییابد و با کاهش بیشتر فشار مجدداً افزایش پیدا می کند. همچنین اثر فشار بر رسوب واکس از گازهای میعانی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. اغلب فشار رفتاری مخالف بر رسوب واکس نسبت به مایعات از خود نشان می دهند. اگرچه این اثر کاملاً عمومی نیست. در مدل بکار گرفت ه شده در این طرح جمله تصحیح پوینتینگ و انتقالات فازی در فاز جامد نیز در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن این اثرات قابلیت مدل چند فازی جامد در پیش بینی محاسبات رسوب واکس هم از جهت آستانه تشکیل رسوب و هم مقدار رسوب مورد تأیید قرار م یگیرد.