سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی اصغر گرجی – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه لاوال کانادا

چکیده:

با توجه به اینکه ساختار پانلهای گچی خشک برروی زیرسازی قاب فلزی گالوانیزه به صورت مرسوم در اغلب ساختمانهای مسکونی اجرا می شوند،لذا اثرات نیروی زلزله بر روی این دیوارها که به عنوان دیوار غیرسازه ای در داخل ساختمان استفاده می شود. برای مهندسین عمران و سازندگان بسیار ثمربخش خواهد بود. در این مقاله تحلیل دینامیکی مدلهای دیوار تحت برنامه نرم افزاری SAP2000 و بصورت تاریخچه زمانی تحت مشخصات سازه ای برایدیوارهای به ارتفاع ۲/۵ و طول ۳ و ۱۲ متر با فرکانس اصلی بین ۴۱-۱۰HZ و تحت شرایط تکیه گاهی مختلف انجام شده است. شتاب اعمال شده به سازه با استفاده از شتابنگاشت زلزله ناغان با شتاب ماکزیمم ۷-۰۹ متر بر مجذور ثانیه که به مدت ۵ ثانیه تداوم داشته، صورت گرفته که در طول فواصل زمانی ۰/۰۲ ثانیه و منحنی های حاصل از تغییرات شتاب نسبت به زمان با یکدیگر مقایسه شده است. تعداد فرکانسهای مدهای ارتعاشی را برابر ۵ میرائی سازه برابر ۰/۰۳۵ و مولفه شتاب بصورت عمود بر سطح سازه تعریف شده است. برای مطالعه موردی از تحلیل دینامیکی با توجه به شرایط تکیه گاهی مختلف و استفاده از یک لایه پانل گچی ساختار خشک به ضخامت ۱۲/۵ میلیمتر در هر طرف و یا دو لایه پانل گچی به ضخامت ۱۲/۵ میلیمتر در هر طرف و با انواع سازه های قائم استفاده شده است. حداقل تغییرمکان در این مطالعه موردی که برای فرکانس ۴۱HZ بدست آمده حدود ۰/۱ میلیمتر و حداکثر تغییرمکان ماکزیمم که برای فرکانس ۱۰HZ بدست آمده حدود ۹ میلیمتر می باشد. حداقل لنگر که برای فرکانس ۳۸HZ بدست آمده حدود ۲/۵ کیلوگرم در متر و حداکثر لنگر ماکزیمم که برای فرکانس ۱۱HZ بدست آمده حدود ۶۶ کیلوگرم در متر می باشد. مقدار تغییر مکان بیشینه حدود ۱/۴ برابر حداکثر تغییرمکان ماکزیمم دیوارهای مورد نظر تحت بارهای دینامیکی زلزله می باشد که نتایج مناسب و مطلوبی برای اینگونه دیوارها می باشد.