سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – کارشناس آموزش گروه بهمن – مرکز بهمن موتور ، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سکینه واحد چوکده – محقق در موضوع شهروندی و رفتار مدنی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی – دانش

چکیده:

انسان معاصر در فراخنای زندگی خود در تعامل مستمر با سازمان هاست. خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل کار و در یک کلمه سازمان، همه اوقات زندگی انسان را شامل شده است. رویکردهای معاصر سازمان و مدیریت و بالاخص مدیریت منابع انسانی با درک چنین واقعیتی در صدد آنند تا «زندگی سازمانی» را برای انسان های معاصر تبلور بخشند. رفتار مدنی سازمانی را باید پارادایمی دانست که در گستره ای وسیع به این موضوع می پردازد. مقاله حاضر با توجه به چنین ضرورتی به معرفی این نظام فکری می پردازد لذا با مقدمه ای که به «شهروندی» به عنوان تفکری که رفتار مدنی سازمانی ار آن انشعاب یافته است آغاز شده و در ادامه ضمن تبیین مفهومی این پارادایم، عناصر، ابعاد، شرایط و الزامات آن تشریح و تحلیل شده است.