سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نوید بخش – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهند
محمدرضا نقوی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه م

چکیده:

مطالعه بر روی پیشرفت جراحات آترواسکلروزی در دو شاخه سرخرگ کاروتیدی بدلیل ویزگی آن درخونرسانی به مغز حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه رفتار همودینامیکی جریان خون درنواحی تشکیلپلاکهای اترواسکلروزی درمدل سه بعدی دو شاخه سرخرگ کاروتیدی با زوایای راس مختلف و دبی های جرمی متفاوت گذرنده از ورودی CCA، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بررسی شده است. جهت تامین شرایط فیزیولوژیکی مناسب، از مدل Carreau-Yasuda با در نظر گرفتن خون به عنوان سیال غیر نیوتنی ویسکوالاستیک با رفتار Shear Thinning استفاده شده است. بطور کلی مشاهده شده احتمال تشکیل پلاکهای اترواسکلروزی در مناطقی همچون دیواره خلفی سینوس سرخرگ کاروتید داخلی (ICA) ، بدلیل نرخ تنش برشی پایین روی دیواره و اینکه سرعت تمایل به کاهش داشته و نشست سنگین ذرات در انجا به وقوع می پیوندد، بیشترمی باشد. همچنین در مدل با ز وایای راس کوچکتر ازحالت طبیعی بدلیل پایین بودن سرعت، احتمال تجمع ذراتدر محل راس وجود دارد.