سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیدرضا عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا علاقه بندیان – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از میلگرد ساده در سازه های بتن آرمه در آئین نامه های جدید مردود می باشد. در هر صورت ساختمانهای بتنی زیادی در ایران بااستفاده از میلگرد ساده بنا شده است . برای بررسی دقیق عملکرد اینگونه سازه ها در برابر زلزله نیاز به انجام یکسری آزمایشات روی اعضای سازه ای و مدلسازی آنها می باشد . هدف از این تحقیق بررسی رفتار لرزه ای اعض ای بتن آرمه مسلح شده با میلگرد بدون آج ومقایسه آن با اعضای مسلح شده با میلگرد آج دار است . دو نمونه یکسان از اعضای سازه ای بتن مسلح با میلگرد ساده و آج دار تحت بار رفت و برگشتی قرار گرفته و منحنی های هیسترسیس آنها استخراج و مقایسه گردیده اند . منحنی هیسترسی س اعضای با میلگرد ساده پس از مدل سازی بطور مستقیم در تحلیل غیر خطی اینگونه سازه های بتنی با میلگرد ساده مورد استفاده قرار می گیرد.نتایج نشان داد که استفاده از میلگرد ساده منجر به لاغر شدن منحنی هیسترسیس و تشدید پدیده پینچینگ م ی شود که باعث کاهش درظرفیت ا تلاف انرژی سازه می گردد. همچنین کاهش پیوستگی بین بتن و فولاد در اعضای با میلگرد ساده باعث افت مقاومت عضو و سازه م یشود.