مقاله رفتار و اختصاصات ژئوشيميايي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي معدن از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: رفتار و اختصاصات ژئوشيميايي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلاي پهنه برشي
مقاله اختصاصات ژئوشيميايي
مقاله مناطق آنومال
مقاله کاني زايي
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي ريابي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدرحيمي نيارق ميرمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خالوكاكايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هزاره محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس بررسي هاي صورت پذيرفته، کاني سازي طلا در منطقه کردستان ايران به عنوان تيپ طلاي پهنه هاي برشي طبقه بندي شده است. در اين تحقيق به بررسي داده هاي برداشت شده از محيط ثانويه (رسوبات آبراهه اي) به منظور ارزيابي اختصاصات ژئوشيميايي اين تيپ کاني سازي پرداخته شده است. با توجه به تحليل خوشه اي داده ها، اختصاصات ژئوشيميايي زيرگروه وابسته به کاني سازي شامل تنگستن، بيسموت، قلع و برليوم بهمراه ارسنيک مورد بررسي قرار گرفته است. مدل سازي نمودار احتمال عناصر اين زيرگروه منجر به شناسايي و تفکيک مناطق آنومال شده و بر اين اساس اختصاصات ژئوشيميايي کاني سازي طلاي پهنه برشي کردستان تفسير شده است. پراکندگي فضايي دو بعدي مناطق آنومال عناصر قلع و تنگستن ارتباط مستقيم با طلا داشته و بيسموت بطور معکوس با طلا مرتبط است. ارسنيک وابستگي و آنومالي چنداني را در اين محيط از خود نمايش نداده است.
ارتباط قابل توجهي بين اختصاصات ژئوشيميايي محيط ثانويه منطقه کاني سازي طلاي پهنه برشي کردستان با اختصاصات محيط اوليه ذخاير مشابه آن در نقاط ديگر دنيا بدست آمده است. اين تشابه رفتاري به لحاظ اکتشافي بر اهميت استفاده از الگوهاي به دست آمده در محيط اوليه و توان توسعه آن براي محيط ثانويه تاکيد مي نمايد.