سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مسلمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد(گرایش مکانیک خاک و پی) دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پدیده روانگرایی در بسیاری از زمین لرزه های عظیم به ویژه در ساختگاه های دارای خاک های ماسه ای نامتراکم مشاهده شده و صدمات فراوانی به سازه های موجود بر روی این مکان ها وارد آورده است . ازجمله سازه های آسیب پذیر در اثر ارتعاشات دینامیکی و به دنبال آن روانگرایی خاک ها، دیوارهای ساحلی موجود در کناره دریاها و رودخانه ها بوده که هم خاک اط راف آنها اشباع است و هم اغلب نامتراکم و شرایط روان شدن برای خاک فراهم است .این دیوارها در دو نوع کلی وزنی و انعطاف پذیر )عمدتًا فلزی( ساخته م یشوند که در این مقاله عملکرد نوع انعطاف پذیر مدنظر قرار می گیرد.رفتار پرده های سپر فلزی در مقابل خاک روان شده با اس تفاده از نرم افزار PLAXISبررسی شده است . رفتار ماسه های نامتراکم در شرایط غیرزهکش، نرم شوندگی کرنشی است . تمرکز مطالعات روی ارزیابی پارامتری است .نتایج تحلیل ها حاکی از آن م ی باشد که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی لایه نامتراکم، گیردارکردن سپر درلایه متراکم، ک اهش حداکثر دامنه شتاب ارتعاش دینامیکی، کاهش مدت زمان ارتعاش دینامیکی، افزایش ضخامت سپر، کاهش ارتفاع آب روبروی سپر، کاهش فاصله بندی مهارها در راستای خارج از صفحه، افزایش ضخامت سپر و کاهش عمق جایگیری مهارها )درحالت انتهای گیردار ( تغییر مکان سپرهاکاهش م ییابد. شیوه غالب حرکتی دیوارهای انعطا فپذیر، چرخش است.