سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

پهنه برشی بوشاد در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند عامل دگر شکلی سنگهای مجموعه پوسته اقیانوسی، نهشته های فلیش و سنگهای آذر آواری گردیده است. در این پهنه چپ بر عناصر ساختاری مانند شکستگیهای برشی همسو و ناهمسو، برگواره های نوع S,C گسله ای معکوس و قطعات عدسی شکل موجب تغییر شکلی چرخشی و پیشرونده گردیده اند. مطالعه پورفیر و کلاستهای موجود در زمینه میلومیت های سرپانتینیتی، چرخش ۷۰ درجه ای در جهت خلاف عقربه های ساعت را برای این پهنه نشان می دهد. چرخش قطعات سنگی در پهنه برشی موجب پیدایشفضای باز و نهشته شدن موادمعدنی گردیده است. مقدار کل جابجایی افقی چپ بر در این پهنه برشی ۴/۳ کیلومتر اندازه گیری شده است. محاسبه جهت اعمال تنش قدیمه حداکثر [متن مقاله] برای این پهنه برشی نشان میدهد که به تقریب ثابت و راستای N38E دارد.