سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
محمدمهدی رودباری شهمیری – کارشناس ارشد سازه دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف از تهیه این مقاله بررسی رفتار پی کم عمق با بستر الاستیک تحت اثر بارگذاری قائم تصادفی، جهت تعیین بیشترین مقدار محتمل تغییر مکان و تنش ایجاد شده در آناست. با در نظر گرفتن تعادل دینامیکی یک المان، معادله دیفرانسیل حرکت صفحه با در نظر گرفتن نیروهای استهلاکی و اینرسی و نیروی فنر بدست آمده است. سپس با توجه به شرایط مرزی و با انتخاب توابع مودی مناسب، این معادله دیفرانسیل حل شده است. با داشتن معادله حرکت، تابع خود همبستگی تغییر مکان و تابع خودهمبستگی تنش بر حسب چگالی طیفی متقاطع ورودی با فرض مانا بودن فرایند بارگذاری بدست آمده است سپس میانگین مربع ماکزیمم تغییر مکان و تنش با فرض سفید بودن چگالی ورودی بدست آمده و نتایج حاصل بصورت نمودارهایی نمایش داده شده است. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف همانند ضریب عکس العمل بستر ارتجاعی، نسبت ابعاد پی و ضریب میرایی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.