سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خشایار پورآذین – دانشجوی مقطع دکتری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ساسان عشقی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و رئیس پژوه

چکیده:

رفتار ساختمانها در زلزل ههای بزرگ گذشته نشان داده است که خسار تپذیری ساختمانهای آجری غیرمسلح بیشتر از ساختمانهای آجری مسلح یا ساختمانهای آجری با کلا فبندی افقی و قائم م یباشند. د راین مقاله سعی شده است که تأثیر ضخامت دیوارها بر رفتار لرز های یک ساختمان یک طبقه آجری غیرمسلح مورد ارزیابی قرار گیرد. برای انجام این کار از نتایج تحلیل طیفی یک ساختمان آجری که تحت اثر دو مؤلفه افقی زلزله سال ۱۳۸۲ بم قرار دارد و این دو مؤلفه در حوزه نزدیک گسل ثبت شده اند استفاده گردیده است. براساس نتایج بدست آمده از طراحی ساختمان آجری غیر مسلح میتوان راهکارهائی برای افزایش ظرفیت اعضای باربر ارائه داد.