سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا کراچیان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به وجود تصمیمگیرندگان و استفاده کنندگان متعدد با اهداف و مطلوبیتهای متفاوت در مسأله بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه – مخزن، کاربرد مدلهای رفع اختلاف در تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله با تلفیق مدلهای شبیه سازی کمی و کیفی سیستم رودخانه – مخزن و یک مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، قوانین بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه – مخزن تدوین میگردد. جهت در نظر گرفتن اختلافها و مطلوبیتهایمربوط به تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از سیستم، با استفاده از تئوری چانه زنی Nash از تابع حاصل ضربی Nash به عنوان تابع هدف مدل استفاده شده است. توابع مطلوبیت در نظر گرفته شده در مدل شامل قابلیت اطمینان تأمین نیازهای آبی پاییندست، حجم ذخیره مخزن، کیفیت آب در نقاط کنترل در رودخانه پاییندست و همچنین راندمان تصفیه یا کاهش بار آلودگی منابع آلاینده رودخانه میباشند. مدل شبیه سازی کیفی توسعه داده شده میتواند در داخل فرآیند بهینه سازی، وضعیت لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن و همچنین کیفیت آب در رودخانه پاییندست را با توجه به فرآیند برداشت انتخابی از دریچه های مخزن بدست دهد. این مدل برای تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از سیستم رودخانه – مخزن قمرود ( ١٥ خرداد) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده کارایی مناسب مدل در تأمین نیازها و بهبود کیفیت آب در سیستم است