مقاله رفع کمبود روي و افزايش عملکرد انگور عسکري (.Vitis vinifera L) به روش تزريق سولفات روي در تنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: رفع کمبود روي و افزايش عملکرد انگور عسکري (.Vitis vinifera L) به روش تزريق سولفات روي در تنه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگور عسکري
مقاله سولفات روي
مقاله تزريق به تنه
مقاله عملکرد
مقاله سبزينه برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي كرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، رفع کمبود روي و افزايش عملکرد انگور عسکري به روش تزريق سولفات روي در تنه بود. اين بررسي در يکي از باغ هاي تجاري انگور شهرستان دنا (سي سخت) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تيمار و چهار تکرار به اجرا درآمد. تيمارها شامل تزريق سولفات روي در تنه در سطوح ۵/۱، ۳ و ۵ در هزار و شاهد (بدون تزريق) بود. تزريق مربوط به هر تيمار به ميزان ۵۰۰ سي سي در سه مرحله گلدهي، بعد از تشکيل ميوه و مرحله تغيير رنگ ميوه انجام گرفت. صفات عملکرد، غلظت روي برگ، سبزينه برگ، طول، عرض و حجم حبه، مواد جامد محلول و اسيدکل اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که تزريق سولفات روي در تنه باعث افزايش معني دار عملکرد، سبزينه برگ، وزن، طول و حجم حبه، نسبت به شاهد گرديد. اثر تزريق سولفات روي بر ميزان روي برگ، مواد جامد محلول، اسيد کل و نسبت اسيد به قند معني دار نگرديد، هرچند ۷/۱۶% ميزان روي برگ را افزايش داد. بنابراين تزريق سولفات روي در تنه مي تواند به عنوان روشي جديد در رفع کمبود روي و افزايش عملکرد انگور عسکري مورد استفاده قرار گيرد.