سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه شاهی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
نسیم طاهونی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد لطیفی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

از فن آوری پینچ در طراحی اصلاحی شبکه مبدل های حرارتی به دو منظور ا ستفاده می شود که عبارتند از : اصلاح شبکه ب ه منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز اصلاح شبکه ب ه منظور رفع گلوگاه های حاصل از افزایش ظرفیت . تمامی شبکه هایی که تاکنون مطالعات اصلاحی آنها انجام شده است، شبکه هایی بوده اند که قبلاً به روش های دیگری طراحی شده اند و بنابراین در ابتدا ب ه نظر می رسد که کاربرد فن آوری پینچ در طراحی های اصلاحی تا همین جا محدود می گردند . اما با توجه به تحولاتی که در صنایع فرآیندی جهت پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان اتفاق می افتد و بدین منظور ظرفیت تولید خود را افزایش می دهند، همواره فن آور ی پینچ در چنین عرصه ای حضور خواهد داشت . حتی شبکه ای که قبلاً براساس پینچ مطابق یک ظرفیت تولید ابتدایی طراحی شده است نیز در آینده و در اث ر افزایش ظرفیت نیاز به بازنگری و اصلاح توسط فن آوری پینچ خواهد داشت .
در این مقاله، شبکه های مبدل حرارتی که براساس ف ن آوری پینچ طراحی شده اند ولی ب ه دلیل افزایش ظرفیت نیاز به اصلاح دارند مورد بررسی قرار گرفته است ، بدین ترتیب که ابتدا با بررسی شرایط چنین شبکه هایی پس از افزایش ظرفیت، روش مناسب هدف گذاری جهت رفع گلوگاه های حاصل از افزایش ظرفیت تعیین گردیده و سپس جهت بررس ی صحت مطالب بیان شده، هدف گذاری و طراحی اصلاحی یک مس أله موردی براساس افت فشار بهینه جریان ها انجام گرفته است .